Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Програма за Обучение на ENGINE-HUB България

Програма за Обучение
на ENGINE-HUB България

Програма за обучение

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР:

Моделът на кръгова икономика – нови възможности за устойчиво кръгово развитие

по проект от Програма за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020”: Създаване на бизнес от млади ENGINEers в областта на кръговата икономика в трансграничната зона на Гърция-България

Семинар ще се проведе на 9ти и 10ти  /събота и неделя/ Септември 2023г. в хотел Парадайс, Огняново, общ. Гърмен. Разходите по настаняване и вечеря, закуска, обяд и кафе паузи на участниците се поемат по Програмата.

Прилагаме:         Покана
                               Информационна брошура за проекта      

Записване на е-майл:  enginehub_participation@uceb.eu , контакти 0884 705 766

 

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР:

Основни насоки при изготвяне и изпълнение на бизнес план – маркетинг, продажби, доставки

Дата: 18 ноември 2023
Начало: 10.00 часа
Място: Green Park Hotel – село Гърмен

Записване на е-майл:  enginehub_participation@uceb.eu , контакти 0884 705 76618

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР:

Основни насоки при изготвяне и изпълнение на бизнес план – законодателство и финансово управление в икономическата област на бизнес плана

Дата: 19 ноември 2023
Начало: 10.00 часа
Място: Green Park Hotel – село Гърмен

Записване на е-майл:  enginehub_participation@uceb.eu , контакти 0884 705 7661

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР:

Предоставяне на ноу-хау по теми, свързани със съществуващи технологии и добри практики в области на кръговарта икономика, в която ще се реализират бизнес идеите

След обучението, свързано с основните насоки за създаване и изпълнение на бизнес план, ще бъде организирано обучение, както следва:

Ще бъдат сформирани групи  въз основа на типа бизнес в сектор на кръговата икономика, идентифициран от маркетинг и GAP анлиза, в която инженерите искат да създадат бизнес. Експерти ще предоставят ноу-хау по теми, свързани със съществуващи технологии и добри практики в съответната област на групата.

ПРОГРАМА
Ноу-хау за съществуващи технологии и добри
практики в области на кръговата икономика, свързани с
реализацията на бизнес идеите
лектор: доц. д-р Марина 
Стефанова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

13.00 – 14.00 – Въведение в Ноу-хау за съществуващи технологии в области на кръговата икономика за реализацията на бизнес идеите
14.00 – 15.00 – Казуси от кръгови бизнес модели

15.00 – 15.15 – Coffee break

15.15 – 17.00 – Секторен подход за разработване и оценка на бизнес идеите – работа в група
17.00 – 17.30 – Финално представяне и допълнително обсъждане на бизнес плановете

Дата: 30 октомври 2023
Начало: 13.00 часа
Място: ХЪБ Благоевград, 2700 Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ 7, етаж 3, координати: 42.02185079110841, 23.099963999856616

Записване на е-майл:  enginehub_participation@uceb.eu , контакти 0884 705 766

CLOSURE CONFERENCE ENGINE-HUBs 

Thessaloniki, 31/10/2023, (Tuesday)
Venue: Amphitheater of the Technical Chamber of Greece, 
Megalou Alexandrou 49, Thessaloniki, ZIP 54643

 PROGRAM OF PROJECT CLOSURE CONFERENCE ENGINE-HUBs

09:30 – 10:00  Arrivals – registrations – Morning Coffee

10:00 – 10:30  Greetings by the representatives of the invited bodies / Press conference 

      • Mr. Georgios Tsakoumis, President of TEE/TKM
      • Mr. Konstantinos Styliaras, Federation of Industries of Greece (SBE)

Best Business Ideas awards

TIME SLOT Α: The Engine Hubs 

10:30 – 10:45  Engine Hubs at a glance,     Mr. Mouratidis, Project Manager, TEE/TKM

10:45 – 11:00  Outputs and results of Engine Hubs,    Ms. Christiana Polyzou, Lever Development Consultants S.A.

11:00 – 11:15  Engine Hubs and their viability,    Mr. Hatzigiannis Emmanouil, IDIMON Development Consultants

11:15 – 11:45  Thematic Panel: Discussing the project benefits/presentations of the best business plans and ideas from Greece and Bulgaria

Brunch 11:45 – 12:15 

TIME SLOT B: External Environment

12:15 – 12:30  Circular economy – challenges and problems, the case of Greece, Mr. Sotiris Milonas,    TEE/TKM

12:30 – 12:45  Pathways of the circular economy and innovations, the case of Bulgaria 

    1. Pathways of the circular economy and innovations in water and sanitation enterprises,

Eng. Radoslav Tonev, Bulgarian Water Association /youth organization

12:45 – 13:00 Pathways of the circular economy and innovations, the case of Bulgaria 

    1. The path to net 0, Technologies in Industry 4.0, 

Eng. Kaloyan Georgiev, Schnider Electric Bulgaria and Kalatex Ltd

13:00 – 13:15  Financial tools to support entrepreneurship in the circular economy sector and the role of Engineers,   Mr. George Kokkas, TEE/TKM

13:15 – 13:30  B2B Coffee

TIME SLOT C:  B2B Meetings

13:15 – 14:00  2nd networking and B2B meetings event 

 

Материали за обучение  E-платформа

Обучителни материали по програмата за сваляне може да намерите към съответните семинари. Материалите са на български език.

Допълнителни материали за кръговата икономика и създаването на собствен бизнес и предприемачески умения

Допълнителен материал
Е-платформа

Кръгова икономика в изградената среда
Този материал е свързан с принципите на кръговата икономика и как тя може да бъде интегрирана в ежедневната практика, свързана със застроената среда

Arup_CircularEconomy_BuiltEnvironment
“Moving towards a truly circular economy will not be achieved in one step. However, this report represents tangible progress on the journey towards a more sustainable, efficient, and resilient future. Arup is in this for the long haul, because, even if it takes a generational shift to get there, the direction of travel represents a far better future for our shared society.”

EOП и Кръгова икономика в ежедневната практика, свързана със застроената среда
Инструментариума за обучение относно екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП)“ на Европейската комисия във връзка с ЕОП и кръгова икономика. Той съдържа допълнителни бележки, препратки и примери към информацията, представена в модула. Целият инструментариум е публикуван на уеб сайта на Европейската комисия

First steps towards a circular built environment
How will a built environment operating on circular principles actually differ to the one we have today? A circular built environment embeds the principles of a circular economy across all its functions, establishing an urban system that is regenerative, accessible and abundant by design.

Research innovation enables the transition to a CIRCULAR ECONOMY
Achieving the objectives of the European Green Deal requires a circular and sustainable bioeconomy. Research and innovation (R&I) plays an essential role in enabling and accelerating this transition, unlocking new ways of producing and consuming that respect planetary boundaries and life on earth. 

Бизнес план в 10 лесни стъпки _ ZETTAHOST
Успехът е абстракция, която натоварваме със своите различни представи и значения, но когато говорим за бизнес, обикновено той се измерва основно с пари, популярност и престиж.

Бизнес план_ как се изготвя_ Съвети за успех 

Започвате бизнес или вече имате такъв? А имате ли ясен план? Бизнес планът е документ, конкретизиращ вашите бизнес цели. Необходимо е да се приложи на практика и да се постигнат реално измерими резултати. Планът не гарантира стопроцентов успех, но е ключов елемент, съпътстващ всяка бизнес идея. 

 

Готови сме да преминем към кръгова икономика 
Кръговата икономика е основен стълб на Европейския зелен пакт – стратегията на ЕС за растеж с оглед постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. НПДКИ е набор от предложения на ЕС за отделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите чрез производство и потребление на трайни, пригодни за повторна употреба и поправими продукти.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА – ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Основната цел на проекта е да се изучат добрите европейски практики в областта на кръговата икономика, насочени към създаването на производствена система от затворен цикъл, с минимално използване на ресурси и създаване на отпадъци, замърсяване и въглеродни емисии, и тяхното приложение в бизнеса и начина на живот в България.

ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА 
Моделите на използване на ресурсите в миналото и сега са довели до високи равнища на замърсяване, влошаване на качеството на околната среда и изчерпване на природните ресурси. Политиката на ЕС в областта на отпадъците има дълга история и традиционно е била съсредоточена върху по-устойчиво управление на отпадъците от гледна точка на опазването на околната среда. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и Пакетът за кръговата икономика следва да променят тази тенденция, като превърнат икономиката на ЕС в устойчива икономика до 2050 г

Иновации за кръгова икономика и ресурсна ефективност
Кръговатаикономикаеконцепция,вкояторастежъти просперитетътсеотделятотконсумациятанаприродни ресурси и унищожението на еко системите. Това е стратегия за осигуряваненаприродниресурси, така че всички хора да достигнат до приемливо ниво на просперитет, бездаунищожаватпланетатаврамкитена този процес.

Конкурентоспособност и зелена икономика политики в областта „зелени работни места“
Стратегията „Европа 2020“ предвижда, че преходът към зелена, нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите е от основно значение за постигането на интелигентен, устойчив, икономически растеж. Неефективното използване на ресурсите, негативното влияние върху околната среда, климатичните промени, социалната изолация и неравноправието пречат за постигане на дългосрочен икономически растеж и алтернативният модел за растеж

Кръгова икономика и УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ

През изминалите сто години се наблюдава интересна закономерност. От една страна, потреблението на ресурси в световен мащаб нараства, от друга страна обаче, начинът, по който тези ресурси се потребяват, очевидно доказва своята неефективност. Неефективността може да се очертае в два плана, което води до два основни дефекта на линейния модел.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ 
„Преобразуване на нашия свят: Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие“ и нейните 17 цели са един исторически и значим резултат от консенсуса на международната общност. Този постигнат напредък обединява глобалните цели за екологично, социално и икономическо развитие в една обща програма. Това показва, че устойчивото развитие изисква едновременен и интегриран подход в трите направления.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
Устойчивото развитие налага концепцията за кръгова икономика, и става един от основните приоритети на ЕС. Устойчивото развитие възникнало като концепция още през 60-те години на миналия век акцентира на връзката между околната среда и оползотворяването на ресурсите, както и върху икономиката и общественото благосъстояние. Сегашния модел на развитие на икономиката изисква промяна към нови икономически модели, познати като зелена икономика и синя икономика

Кръгова икономика в изградената среда
Защо национална стратегия? Настоящата Стратегия за преход към кръгова икономика е съобразена и с пакета от мерки на Европейската комисия, насочени към стимулиране на прехода към кръгова икономика като двигател за глобална конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. По този начин настоящият документ се явява част от пакета мерки на правителството на Република България за преход към кръгова икономика на национално ниво. Стратегията е със срок на изпълнение 2022-2027 г.

Кръгова икономика в изградената среда 
Този материал е свързан с принципите на кръговата икономика и как тя може да бъде интегрирана в ежедневната практика, свързана със застроената среда . Ще разгледаме теорията и основните принципи на кръговата икономика, както и предизвикателствата и възможностите, които тя представя.

Моделът на кръгова икономика – нови възможности за фирмено развитие практика
Цел на настоящата статия е да очертае потенциала и перспективите за развитие на кръговата икономика в България, като същевременно докаже необходимостта от адекватни мерки от страна на публичните власти за насърчаване на подобна промяна.

Нови финансови инструменти за финансиране на кръгови бизнес модели 
Наличен е широк спектър от политически инструменти за намаляване на риска при инвестиции в решения за кръгова икономика, включително национални пътни карти и стратегии за кръгова икономика, политики за разширена отговорност на производителя (EPR), определяне на цели за ефективно използване на ресурсите и рециклиране, екодизайн на продукта и фискални политики

Пътна карта за ускорен преход към кръговата
Представителните документи са Законът за управление на отпадъците, съпътстващите го наредби, и Националния план за управление на отпадъците и включените в него програми.

СТАНДАРТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Неразделна част от координираните и ефективни действия по отношение на опазването на околната среда е общият език за всички заинтересовани страни. Стандартите могат да осигурят този език.

A circular economy for food: 5 case studies

How the circular economy is being applied by pioneering companies in the food sector

Circular Water Economy:
Closing the Loop to Achieve Sustainable Water Systems

Water scarcity and pollution pose significant challenges globally, necessitatinginnovative management solutions. The circular water economy represents atransformative approach, emphasizing the reuse and recycling of water resourcesto enhance sustainability. This article delves into the circular water economy’sprinciples, advantages, and its successful application in Singapore.

Deconstructing ‘the perfect cup of coffee’

Whether you like your coffee strong, smooth, sweet or foamy, the way that the coffee is grown and produced matters as much as how it is brewed. Circular economy strategies can ensure coffee is not only enjoyable but good for nature too.

Design and the circular economy

What is circular design and why is it at the heart of a regenerative future?

Almost everything you see has been designed by someone.Your chair. The building you are in. Your clothes. And not just physical things,but also all of the services you use and the experiences that make up day to day life.How you order and get your food. The mobility and communication systems thatconnect you with your loved ones.

EUROPEAN HANDBOOK ON BEST PRACTICES IN DECONSTRUCTION TECHNIQUES

From production to recycling: a circular economy for the European gypsum Industry with the demolition and recycling Industry

Technology and circular economy
Circular Economy, Environment and Energy, Sustainability.

At its core, the circular economy seeks to break free from the “take-make-dispose” linearmodel that characterises traditional economic systems. Instead, it proposes a regenerativeapproach that focuses on designing products for longevity, reuse and recyclability.

Circular Economy of Water: Defnition, Strategies
and Challenges

Water is an essential natural resource and is used for economic purposes as a critical input for agriculture, industry, electricity generation and urban and recreational activities. Over the years, these resource-intensive activities and global environmental change have increasingly afected water quality and availability worldwide. 

Water at the heart of the Circular Economy

The middle class is expected to mushroom from
1.8 billion to 3.2 billion people in the world by 2020 and then to 4.9 billion people by 2030. Society’s urbanization continues to simultaneously increase. This growth is aggravated by the impacts of climate change and leading to unsustainable pressures on existing resources.

Water Utility Pathways in a Circular Economy

Society and businesses are moving towards a circular economy; a concept that has emerged in response to drawbacks of the conventional ‘take-make-consume and dispose’ model of growth, and the shift towards sustainable development. Underpinning the circular economy is the principle of decoupling economic growth and development from the consumption of finite resources; this requires a transition to renewable resources and less dependence on finite resources.

Circular Economy Trends – Potential Role of Emerging
Technologies

This paper presents a descriptive analysis of current technological trends and topics in the circular economy. A scoping review and an automated content analysis were conducted in over 6000 abstracts available in Springer journals

Technology and circular economy
Circular Economy, Environment and Energy, Sustainability.

In Durban, South Africa’s third largest city, an amount of wastewater equivalent to 13 Olympic-sized swimming pools has been treated and reused for industrial use by a paper mill
and a local renery every day since 2001.

WATER AND CIRCULAR ECONOMY
A WHITEPAPER

Water systems intersect with all sections of society and industry and opportunities exist in these interfaces to create additional value by application of Circular Economy principles.