Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Профил на купувача


Профил на купувача

В тази страница се публикува информация съгласно глава пета, раздел IV от Закона за обществените поръчки – „Профил на купувача“.

1

27.06.2022
Съюз
на строителните инженери в България набира оферти за услуги по проект ENGINE-HUBs

Във връзка с изпълнение на проект „Creating Circular Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria”, финансиран от INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, Съюзът на строителните инженери в България търси изпълнител на поръчка с предмет „Организиране на дейностите по управление и наблюдение на проект “ENGINE-HUBs”, организиране на една среща и дейности по информиране“

Краен срок за подаване на офертите: 08.07.2022 г., Час: 17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

Подробности относно изискуемите документи можете да намерите в прикачените файлове:

2

28.06.2022
Съюз на строителните инженери в България набира оферти за разработване и провеждане на обучения и план по проект ENGINE-HUBs

Във връзка с изпълнение на проект „Creating Circular Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria”, финансиран от INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, Съюзът на строителните инженери в България търси изпълнител на поръчка с предмет „Създаване на учебно съдържание, план за устойчивост и принос при провеждане на семинари”.

Краен срок за подаване на офертите: 8.07.2022 г., Час: 17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

Подробности относно изискуемите документи можете да намерите в прикачените файлове:

3

04.08.2022
Съюз на строителните инженери в България набира оферти за разработване и провеждане на обучения и план по проект ENGINE-HUBs

Във връзка с изпълнение на проект „Creating Circular Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria”, финансиран от INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, Съюзът на строителните инженери в България търси изпълнител на поръчка с предмет „Предоставяне на специфично ноу-хау в областта на кръговата икономика ”.

Краен срок за подаване на офертите: 15.08.2022 г., Час: 17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

Подробности относно изискуемите документи можете да намерите в прикачените файлове:

4

18.05.2023
Съюз на строителните инженери в България набира оферти за разработване и провеждане на обучения и план по проект ENGINE-HUBs

Във връзка с изпълнение на проект „Creating Circular Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria”, финансиран от INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, Съюзът на строителните инженери в България търси изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на ENGINE Hub в Благоевград“

Краен срок за подаване на офертите: 05.06.2023 г., Час: 17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

Подробности относно изискуемите документи можете да намерите в прикачените файлове:

5

18.05.2023
Съюз на строителните инженери в България набира оферти за разработване и провеждане на обучения и план по проект ENGINE-HUBs

Във връзка с изпълнение на проект „Creating Circular Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria”, финансиран от INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, Съюзът на строителните инженери в България търси изпълнител на поръчка с предмет „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ENGINE Hub в Благоевград“.

Краен срок за подаване на офертите: 05.06.2023 г., Час: 17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

Подробности относно изискуемите документи можете да намерите в прикачените файлове: