Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

 Инженерен Хъб

Creating “Circular Business" by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria
Създаване на "Кръгов Бизнес" от млади ENGINEers в трансграничната зона на Гърция-България

Проект: Създаване на „Кръгов Бизнес“ от млади ENGINEers в трансграничната зона на Гърция-България

Acronym: ENGINE-HUBs
Project Number: MIS 5071317

Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото използване на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след 90-те години на миналия век, благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”, навлязоха в епоха на по-тясно сътрудничество. Главната идея на INTERREG се базира на факта, че съседните държави заедно могат да решават по-успешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.Уважаеми колеги и приятели,

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020”.
Проектът ще бъде реализиран в следните региони: В Гърция в Солун, Серес, Драма и Кавала и в България в Благоевград и Гоце Делчев.
Engine- Hubs ще бъдат създадени в Централна Македония (Гърция) – 2 броя и в България, един в Благоевград (ССИБ) и един в Гоце Делчев (БТПП).
Те ще бъдат свързани помежду си с цел насърчаване на сътрудничеството на предприятията от двете страни.
Проекта ще се реализира от Техническата камара на Гърция, секция Централна Македония (ТКГ) и Съюза на строителните инженери в България (ССИБ), като представители на инженерното съсловие и отговорни за социалното благосъстояние, научния напредък, информацията, заетостта, образованието и обучението през целия живот на своите членове инженери, както и двете камари представители на предприемачеството Федерация на индустриалците на Гърция (ФИГ) и Българската търговско-промишлената палата секция гр. Гоце Делчев (БТПП).
Те ще предоставят помощ на предприемачите не само в сектора на кръговата икономика, но и в други сектори като цифровата трансформация, енергетиката, интелигентните градове, ВЕИ и др.
Дейностите по проекта ще увеличат възможностите на потенциалните предприемачи да създадат и поддържат бизнеса си във всички участващи региони. Центровете ще предоставят помощ на всички инженери от областта на проекта, до които ще бъде адресирана кампанията за мотивация за набиране на участници. Ще бъдат проведени проектни събития, семинари, лекции, среща и финални конференции в градовете Солун, Благоевград и Гоце Делчев. Структури на Engine-Hubs и другите крайни продукти от проекта ще осигурят максимално териториално въздействие по отношение на конкурентноспособността, знанията, предприемаческата среда и моделите на устойчиво развитие.
Проектът ще предостави помощ на целевите групи по проекта: дейности за обучение, консултиране и наставничество, чрез платформи за електронно обучение, насърчаване на активно трансгранично сътрудничество, провеждане на семинари и кръгли маси за изключително важни икономически сектори, насърчаване на международната ориентация на местните МСП чрез бизнес мисии и чрез създаване на международни мрежи.
В района на проекта има значителен капитал от човешки ресурси, който може да бъде подкрепен от опитни участници за насърчаване на растежа чрез създаването на предприятия от кръговата икономика. Сътрудничеството в рамките на проекта ще очертае области на кръговата икономика, които имат потенциала да се разрастват в цялата област. Така младите инженери биха имали повече възможности, отколкото биха имали, ако този проект се изпълняваше само в един от двата региона, както тематично, така и пространствено, за да превърнат бизнес идеите си в предприятия в една от двете страни.
Проектът се фокусира върху помощта към младите инженери, за да имат повече възможности за работни места, като по този начин намалява пречките на тяхната заетост. Равнищата на младежка безработица са по-високи от процентите на възрастни във всяка страна по света.
Насърчаването на Кръговата икономика има за цел да постигне устойчиво развитие, а кръговата икономика има връзки с много от 17-те цели за устойчиво развитие, одобрени от Организацията на обединените нации през 2015 г., т.е. намаляване на бедността, отговорно потребление и производство, устойчиви градове и общности, както и насърчаване на приобщаващата и устойчива индустриализация и иновации. Кръговата икономика осигурява значителни екологични, икономически и социални ползи.
По време на конкурса за бизнес идеи (ще бъдат присъдени 10 награди по 1000 евро) ще бъдат определени критерии за подбор, които зачитат равенството между мъжете и жените и насърчават равните възможности и недискриминацията.
В рамките на академията ENGINE младите предприемачи ще бъдат информирани за възможностите за финансиране и как те могат да се възползват от тях. Такива възможности биха могли да бъдат наличните финансови инструменти, съфинансирани програми на двете държави, както и частни инвеститори чрез наличните платформи. Информация ще бъде налична на електронната платформа на проекта. За да могат да бъдат реализирани тези възможности ще се проведат специални събития, за да се свържат нововъзникващите предприемачи с инвеститори, които имат интерес към техните идеи.
И накрая, във всеки бизнес план инструментите и средствата за подходящо финансиране за всяко ново предприятие ще бъдат идентифицирани по време на проекта от потенциалните предприемачи, в рамките на подкрепата на експерти и обучители по проекта.
Като цяло младите инженери получават неадекватно или слабо образование в областта на бизнес ноу-хау по време на обучението си. Това се дължи на факта, че учебните програми на университетите се фокусира главно върху предоставянето на знания за конкретни области на техническа експертиза. Ето защо, участниците ще бъдат обучени по време на проекта да знаят как по-успешно да извършват продажби и маркетингови услуги, доставки, финансиране и т.н. Същите модули за обучение ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта и електронната платформа, за да информират други амбициозни предприемачи.
В допълнение към информацията, предоставена от четирите ENGINE-HUBs, уебсайтът на проекта ще съдържа цялата информация за предприемачеството в двете страни. Подкрепа от човек на човек (менторство) ще бъде осигурена от HUBs персонала към отделни предприемачи, така че новите предприятия да се учредят и оперативните процедури да бъдат ускорени.
Въпреки, че конкретната тема не е пряко представена в проекта, учебните посещения в съществуващите предприятия, които ще бъдат организирани по време на проекта, ще дадат възможност на участниците да бъдат информирани за технологии за спестяване на разходи, които вече се прилагат при тяхната работа.
Ще бъдат осигурени обучителни действия за развитие на бизнес умения т.е. бизнес маркетинг, продажби, финанси, доставки и т.н. в особените сектори, върху които проектът се фокусира. Освен това, въз основа на наградените бизнес идеи ще бъдат предоставени особени модули за обучение по иновативни техники и технологии на участниците.
Един от факторите, засягащи отрицателно предприемаческия успех, е пречката новите предприятия да се свържат с пазара и да популяризират своите продукти или/и услуги. Проектът и структурата на партньорство ще подпомогнат новия бизнес с цел борба с тази бариера.
Очаквайте допълнителна информация и не се колебайте да се свържете с нас. 


Цел на проекта:

Да насърчим международното сътрудничество между инженери и други професионалисти в областта на действие на проекта, чрез изграждане на партньорска мрежа, така че ресурсите в областта на кръговата икономика да могат да се споделят помежду им .

Цел на проекта:

Да се осигури нов бизнес подход за засилване на иновациите и предприемачеството на младите инженери, чрез създаване на трансгранична структура, за да се насърчат новите предприемачи да направят своите иновативни бизнес планове, да създадат и стартират своите предприятия чрез подкрепата по проекта.

Цел на проекта:

Да стимулира младите инженери и част от бизнеса за създаване иновативни предприятия, чрез предоставяне на мотивация, обучения, консултиране и друга свързана подкрепа за нововъзникващите младежки предприемачи. Осигуряване на устойчив, приобщаващ растеж.

Цел на проекта:

Да повиши конкурентно способността на младите инженери и на малките и средните предприятия, чрез подобряването на предприемаческите системи за подпомагане на МСП в трансграничната зона. Да предостави достъп до наличната информация в уебсайта на проекта, за да засили оцеляването им.

Цел на проекта:

Да подкрепи създаването на бизнеса им чрез предоставяне на набор от услуги за подкрепа на предприемачеството – от обучение и наставничество до достъп до финансиране и други услуги за развитие на бизнеса. Да свърже новите предприятия с пазара.

Цел на проекта:

Да могат младите предприемачи да създават нови работни места и да засилват местните икономики. Обучените млади хора да успеят да ръководят собствения си бизнес. Получили предприемачески умения, да са способни да се ориентират в предизвикателствата на днешния бързо променящ се пазар на труда.

 Counter participants

регистрирани участници в програмата

 участници изготвили бизнис план

участници получили награда 1000 евро

Контакти

ПРОЕКТ INTERREG „Гърция-България”

Създаване на „Кръгов Бизнес“ от млади ENGINEers в трансграничната зона на Гърция-България

Съюз на Строителните Инженери в България (ССИБ) 

1606 Sofia, Buzludja 6, Mobil:(+359) 888 58 14 77, Tel: (+359 2) 411 22 22, Tel/Fax: (+359 2) 411 22 55, 
E-mail: office@uceb.eu,  http://www.uceb.eu,  Mobil: (00359) 884 705 755ХЪБ Благоевград

2700 Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ 7, етаж 3,
координати: 42.02185079110841, 23.099963999856616
e-mail: office@uceb.eu, 
 Mobil: (+359) 884 705 766


Съдържанието на сайта е единствена отговорност на ENGINE-HUBs и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

декларация за поверителност