Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Partners / Партньори

Partners / Партньори

The partnership involves partners that have a complementary, know-how & ‘point of view’, bringing a real & unique contribution to the implementation of the project activities by linking market needs with the scientific workforce of engineers. In particular, it consists of two Technical/scientific chambers and two Business (commerce/industry) chambers with competence in knowledge, mentoring/coaching and networking entrepreneurs and issues concerning circular economy in both countries.

In particular:       

Партньорството включва партньори, които имат допълващи се ноу-хау и „гледна точка“, внасяйки реален и уникален принос към изпълнението на проектните дейности чрез свързване на нуждите на пазара с научната работна сила от инженери. По-специално, той се състои от две технически/научни камари и две бизнес (търговски/промишлени) камари с компетентност в областта на знанията, наставничеството/обучението и работата в мрежа на предприемачи и въпроси, свързани с кръговата икономика в двете страни.

По-специално:

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE/SECTION OF CENTRAL MACEDONIA (TEE/TKM)

PB1-TEE/TKM, is the regional branch of the Technical Chamber of Greece, by law the technical consultant to the GR State. The total number of its members exceeds 17000 engineers. TEE/TKM operates autonomously with its own administrative & operational structure. LB holds the knowledge for trainings, operational business tools, exchange of information and best practices among all stakeholders in the engineering business, close cooperation & coordination. LB actively participates in the  development & implementation of projects and initiatives undertaken by national & EU programmes. It can display a wealth of significant activities undertaken on issues of training of engineers and collaboration with engineers’ agents in the Balkans, including UCEB, and EU. It was selected as LB, due to its competence & institutional responsibilities in the fields related to technical science and technology in general, circular economy, CBC project’s as well as its utilisation for the self-reliant economic, social and cultural development of the country.

Техническата камара на Гърция/секция Централна Македония (ТКГ)

PB1-TEE/TKM, е регионалния клон на Техническата камара на Гърция, по закон технически консултант на държавата GR. Общият брой на нейните членове надхвърля 17 000 инженери. TEE/TKM работи автономно със собствена административна и оперативна структура. LB притежава знания за обучения, оперативни бизнес инструменти, обмен на информация и най-добри практики между всички заинтересовани страни в инженерния бизнес, тясно сътрудничество и координация. LB активно участва в разработването и изпълнението на проекти и инициативи, предприети от национални и европейски програми. Той може да покаже богатство от значителни дейности, предприети по въпросите на обучението на инженери и сътрудничество с инженерни агенти на Балканите, включително UCEB и ЕС. Той беше избран за LB поради своята компетентност и институционални отговорности в областите, свързани с техническите науки и технологиите като цяло, кръговата икономика, проектите за ТГС, както и използването му за самостоятелното икономическо, социално и културно развитие на страната.

FEDERATION OF INDUSTRIES OF GREECE

PP2-SBE was established in 1915 and actives in the promotion not only of industrial development, but also economic and social progress in GR. The main aims of SBE’s development strategy have, for many years, been based on overall regional growth and development, as well as on the industrial development and international competitiveness of GR industries, and on Balkan and Black Sea economic co-operative ventures. A mission of SBE is to provide high quality services to its members to support businesses via relevant and reliable information for implementing changes both in the domestic as well as the international arena. SBE employs around 15 personnel and has a vast experience in training, consulting, mentoring and networking activities by implementing several EU & National projects.

Федерация на индустриалците на Гърция (ФИГ)

PP2-ФИГ е създадена през 1915 г. и е активна в насърчаването не само на индустриалното развитие, но и на икономическия и социален прогрес в GR. Основните цели на стратегията за развитие на ФИГ в продължение на много години се основават на цялостния регионален растеж и развитие, както и на индустриалното развитие и международната конкурентоспособност на GR индустриите, както и на балканските и черноморските икономически кооперации. Мисията на ФИГ е да предоставя висококачествени услуги на своите членове в подкрепа на бизнеса чрез подходяща и надеждна информация за осъществяване на промени както на вътрешната, така и на международната сцена. В ФИГ работят около 15 служители и има богат опит в обучението, консултирането, наставничеството и работата в мрежа чрез изпълнение на няколко европейски и национални проекта.

UNION OF CIVIL ENGINEERS IN BULGARIA (UCEB)

PP3-UCEB is a national organisation of civil engineers, was founded in 2009 and is an independent voluntary non-political organization with non-profit objective that aims in promoting the social recognition of the profession of the Civil engineer. The members of UCEB are civil engineers with University degree (BSc or MSc).

UCEB’s mission is to protect the professional rights and interests of its members in accordance with the interests of society. It cooperates with similar chambers and professional organisation at national and international level. In addition, it cooperates with universities for the training of engineers and jointly organises qualification courses, postgraduate training and vocational training courses, including training according to EU rules and standards, organises seminars, conferences and other events, and it provides experts for professional evaluations and consultation in the field of entrepreneurship.

Съюз на строителните инженери в България (ССИБ)

PP3-ССИБ е национална организация на строителните инженери, основана през 2009 г. и е независима доброволна неполитическа организация с нестопанска цел, която има за цел насърчаване на социалното признание на професията на строителния инженер. Членовете на UCEB са строителни инженери с висше образование (BSc или MSc).

Мисията на ССИБ е да защитава професионалните права и интереси на своите членове в съответствие с интересите на обществото. Сътрудничи със сродни камари и професионални организации на национално и международно ниво. В допълнение, той си сътрудничи с университети за обучение на инженери и съвместно организира курсове за квалификация, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение, включително обучение съгласно правилата и стандартите на ЕС, организира семинари, конференции и други събития и предоставя експерти за професионални оценки и консултации в областта на предприемачеството.

CHAMPER OF COMMERCE & INDUSTRY – GOTSE DELCHEV (GDCCI)

PP4-GDCCI was established in 1993 in response to the needs of businesses in the BG region to unite and protect their common interests, promote their capabilities and representation before local and state authorities and other national and international organisations. GDCCI supports its members with technical, economic, legal, and marketing information at national and international level. GDCCI is one of the pioneers in BG in the development of CB cooperation between GR & BG.

Българската търговско-промишлената палата секция гр. Гоце Делчев (БТПП)

PP4-БТПП е създадена през 1993 г. в отговор на нуждите на бизнеса от региона на България за обединяване и защита на общите им интереси, насърчаване на възможностите и представителството им пред местни и държавни власти и други национални и международни организации. БТПП подкрепя своите членове с техническа, икономическа, правна и маркетингова информация на национално и международно ниво. БТПП е един от пионерите в България в развитието на ТГ сътрудничество между GR & BG.